Regulamin sklepu internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresami www.nod32sklep.pl, oraz jest własnością i jest prowadzony przez Andrzej Tarasek, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą VIDA z siedzibą w Katowicach, ul. Gałczyńskiego 18 wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 75076, REGON 276567098, NIP 6511541295,  numer telefonu: 32 225 99 66 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00),
  e-mail: sklep@nod32sklep.pl.
 2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym. Stroną dokonującą sprzedaży jest Vida Andrzej Tarasek zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Vida”).
 3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu oprogramowanie komputerowe w formie licencji (zwane dalej łącznie „Produktami”), których Sprzedawca jest autoryzowanym resellerem.
 2. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.
 3. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (bez nośnika). Po dokonaniu płatności Kupujący otrzymuje na podany przez niego adres e-mail link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu wraz z instrukcją dotyczącą pobrania Produktu oraz:
  1. a) dla programów ESET – nazwę użytkownika (tzw. numer EAV) oraz hasło do aktywacji Produktu albo numer seryjny
 4. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki. Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.
 5. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach są dostępne na stronie internetowej Sklepu w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem są dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładkach „Opis produktu”.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia następuje za pomocą prawidłowego wypełnienia formularza dostępnego na stronie www Sprzedawcy
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 4. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
 5. Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
 6. Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające w szczególności:
  • numer zamówienia,
  • informacje o wybranym przez Kupującego produkcie,
  • wartość brutto zamówienia,
  • link do pobrania pro-formy.
 7. W oknie z potwierdzeniem złożenia zamówienia Kupujący będzie miał również możliwość wyboru sposobu płatności.
 8. Licencje na wszystkie programy dostarczane są w wersji elektronicznej (link do strony z wersją instalacyjną programu oraz nazwę użytkownika i hasło lub numer seryjny umożliwiający pobranie i instalację oprogramowania).
 9. Jeżeli Kupujący wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 10. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Kupujący zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy eCard, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą płatniczą, od dnia autoryzacji płatności.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 46 1140 2017 0000 4702 1309 7584
 2. Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

§ 6. DOSTAWA

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
 2. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności kartą płatniczą liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 3. Klucze licencyjne oraz linki do pobrania Produktu zostaną wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie 5 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 4. Kupujący nie ponosi żadnych kosztów wysyłki.
 5. Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na wyraźne życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu. Jeżeli adres wysyłkowy jest inny niż dane do wystawienia faktury, należy go przesłać  drogą mailową na adressklep@nod32sklep.pl lub sklep@vida.pl wraz z numerem zamówienia. Koszt wysyłki faktury drogą pocztową to 5 zł netto (koszt ten zostanie ujęty na fakturze).

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: Vida Andrzej Tarasek, ul. Gałczyńskiego 18 , 40-587 Katowice, wew. 217, e-mail: sklep@nod32sklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, korzystanie z niego nie jest jednak obowiązkowe.
 3. Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, umowę uznaje się zaś za niezawartą.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
 7. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@nod32sklep.pl, lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres Vida Andrzej Tarasek, ul. Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Kupujący otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną w serwisach www.nod32sklep.pl oraz  oraz www.vida.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 4. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.
 5. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne, mogą być jednak przekazywane firmom trzecim w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Vida Andrzej Tarasek z siedzibą w Katowicach, która w celu realizacji umowy zawartej z kupującym  może przekazywać dane osobowe na podstawie odrębnych umów podmiotom: Dagma sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  ESET spol. s r.o. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, a także Code42 Software, Inc.  z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Minneapolis.Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 6. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Polityka prywatności

 1. Vida Andrzej Tarasek,(dalej Vida) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności: *.nod32sklep.pl, *vida.pl,  oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepów internetowego Vida działającego pod adresem www.nod32sklep.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest VIDA Andrzej Tarasek z siedzibą w Katowicach 40-587, ul. Gałczyńskiego 18, REGON 276567098, NIP 6511541295.
 3. Vida przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Vida stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Vida nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko dane niezbędne do realizacji zamówień. Vida przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.
 6. Wprowadzając dane w formularzu zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VIDA Andrzej Tarasek z siedzibą w Katowicach 40-587, ul. Gałczyńskiego 18, REGON 276567098, NIP 6511541295 w celu realizacji zamówień, późniejszej weryfikacji ważności licencji i świadczenia pomocy technicznej.
 7. Dane Kupującego mogą być przekazywane podmiotom powiązanym i współpracującym z firmą VIDA Andrzej Tarasek w celu realizacji zamówienia. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
 8. Po uprzednim wyrażeniu zgody na etapie podawania danych przez Kupującego (Checkbox: „Chcę otrzymywać newsletter”), podane przez niego dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych przez firmę Vida i podmioty powiązane.
 9. Na stronach internetowych firmy Vida udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Vida nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.
 10. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Vida nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich Kupujących. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy eCard, która obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.
 11. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Vida należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
 12. Serwisy internetowe firmy Vida wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt – marketing@vida.pl