REKLAMACJE

Wybrane paragrafy regulaminu sklepu nod32sklep.pl

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@nod32sklep.pl, faksem na numer 32 225 99 66 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres Vida Andrzej Tarasek, ul. Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice.
Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Kupujący otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.
ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
SPORY

Wybrane paragrafy regulaminu sklepu nod32sklep.pl
Aby przeczytać cały regulamin zajrzyj tutaj

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: Vida Andrzej Tarasek, ul. Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice, 32 225 99 66, e-mail: sklep@nod32sklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, korzystanie z niego nie jest jednak obowiązkowe.
Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, umowę uznaje się zaś za niezawartą.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@nod32sklep.pl, faksem na numer 32 225 99 66 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres Vida Andrzej Tarasek, ul. Gałczyńskiego 18, 40-587 Katowice.
Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Kupujący otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.
§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
– wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
– rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.